Τελευταία Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Περιγραφή

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό  Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΑΕ." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας στην Λάρισα επί του 6ΟΥ χλμ. Λάρισας-Φαλάνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/12-31/12/12 μετά την έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/12-31/12/12
3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών  για τη χρήση 01/01/13-31/12/13  και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία  σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την 30η Ιουνίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00  η συνέλευση θα επαναληφθεί  την 12η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας.

 

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Share |

Επιστροφή